(L-R) Ryan, Chengdong, Tianqi, Junlian, Li Cong and Zi Wei